"నామరూపాలకు అతీతంగా భాసించే శ్రీమాత నామరూప వివర్జిత. రూపంలేని ఆమెకు ఏ రూపమైన భాసించవచ్చు.

Pages