అం ఆ

నిను నే చూచిన వేళ ఓ శుభదినం

నిను నే కొలిచిన వేళ ఓ పర్వదినం ||

 

నీవెక్కడో ఉన్నావని నే వెతుకుతున్నాను

శబ్ధమై, నిశబ్ధమై నాలోన వినిపిస్తున్నావు

మాతగా విశ్వమాతగా నీవు తిరుగుతున్నావని

శ్వాసగా ఉచ్చ్వాసగా నాలోను తిరుగుతున్నావని ||

 

నిను కందామని, నినులిందామని నే వెతుకుతున్నాను

పాపగా కనుపాపగా నా లోన మెదులుతున్నావని

ఏరులై, సెలఏరులై గల గల పారుతున్నవని

ధారలై, రుధిరథారలై నాలోన పారుతున్నావని ||

 

నిను నేనందుకుందామని పరుగిడుతున్నాను

గాలివై, చిరుగాలివై నను తాకుతున్నవని

వాయువై, ప్రాణవాయువై నాలోను కదలుతున్నావని

వెలుపల, నాలోపల నీవంతట నిండి ఉన్నావని ||

 

నిను తెలుసుకుందామని నే తపిస్తున్నాను

బింబమై, అర్కబింబమై వెలుగునిస్తున్నావని

అగ్నివై, నా కుండలినీశాక్తివై నాలోన రగులుతున్నావని

తెలిపావు , నను వీడి నీవు వేరే లేవని నాలోని "నేనే" నీవని ||

Author: 
కీII శేII శ్రీరాచర్ల లక్ష్మీనారాయణ
Source: 
మాతృశ్రీ మాస పత్రిక - సంపుటి 24 - సంచిక 12 - మార్చి 1990