ముఖములో వెన్నెలలు కారు చీకట్ల

బారద్రోలగా –వచ్చె- బంగారు తల్లీ!

 

పద్మ రాగాలతో వాదులాడెడు పాద

పద్మములతో – వచ్చె- బంగారు తల్లీ!

                                 ముఖములో …………

రాయంచలకు నడక తీరు తెన్నులు నేర్పు

నెన్నడలతో -వచ్చె- బంగారు తల్లీ!

                                 ముఖములో …………

మెఱపు తీగెను బోలు తను లతా సౌందర్య

విభవమ్ముతో- వచ్చె - బంగారు తల్లీ!

                                 ముఖములో …………

కడగంటికొనలతో కరుణా రసము చిల్కు

సిరులతోడను - వచ్చె- బంగారు తల్లీ!

                                ముఖములో …………

ప్రజలలో రేకెత్తు వైశ్వాన రాగ్నికి ఆతిథ్య మీయగ అమృత హస్తముతోడ

భూమికొ య్యన - వచ్చె- బంగారు తల్లీ!

                                ముఖములో…………

కొంగ్రొత్త యుగమును కువలయంబున దిద్దు

వేడ్క తోడను - వచ్చె- బంగారు తల్లీ!

                                ముఖములో …………

మధురాయ మాణమై వేదాంత రుచి చూపు తెలుగు నుడికారమ్ము సింగార మొనగూర్చ

లోకమాతగ తాను మాతృతత్త్వమును నెలకొల్పగా – వచ్చె- బంగారు తల్లీ!

                               ముఖములో………

 

Author: 
డా. నా. శ్రీధరరావు
Source: 
మాతృశ్రీ మాసపత్రిక సంపుటి 18 సంచిక 7 & 8 - అక్టోబర్ & నవంబర్ 1983