నిను నే చూచిన వేళ ఓ శుభదినం

నిను నే కొలిచిన వేళ ఓ పర్వదినం ||

 

Pages