పూజా సమయంలో, మరికొన్ని వేళల్లో మినహా మిగతాకాలం అమ్మ అతి సామాన్యంగా ఉంటుంది.

Pages