ఏ జన్మాంతర సుకృతం వల్లనో మాతృశ్రీ అమ్మ నాకు అన్నపూర్ణాలయం లో సేవకు అవకాశమిచ్చా

నాకు బుద్ధి తెలిసినప్పటినుండి నా మనో ప్రపంచంలో ముఖ్య స్థానం ఆక్రమించుకున్నారు

Pages